Bongos Ausstellungen

BongoBremen

01.08.10

CAC Bremen

Herr Muthsam

OK

V1, CAC VDH, CAC SSV, BOB

02.05.08

ESZ Dortmund

Frau Finke-Meyer

OK

V2

17.02.08

CAC Rheinberg

Herr Muthsam

OK

V

17.12.07

CACIB Nijmegen

 

OK

V1, Res. CACIB

12.10.07

BSZ Dortmund

Frau Schultheiß

OK

V1, CAC VDH

23.09.07

CAC Rheinland-Pfalz/Saar

Herr Baelen

OK

V2, Res.-CAC VDH

06.05.07

ESZ Dortmund

Herr Gerhards

ZK

V1, CAC VDH

29.04.07

CAC Oldenburg

Frau Kappetijn

ZK

V2, Res.-CAC VDH

24.02.07

CAC Rheinberg

Herr Gerhards

ZK

V1, CAC VDH

13.10.06

BSZ Dortmund

Herr Roth

JK

SG2

17.09.06

CAC Westfalen/Münster

Frau Kappetijn

JK

SG2

28.05.06

CAC Rheinland/Hünxe

Herr Gerhards

JK

SG3